Monday

3.5 INCH STICKER & KRAFT PAPERBAG - WEDDING THEME


POLKADOT BACKGROUND PRINTED - ZFPV
White Kraft Paperbag with Bottom
Size : 9 inch x 5 inch x 3 inch
-1400pcs.. thanks Fizah ;)

ROUND STICKER - 3.5 inch
-150pcs.. thanks Fizah ;)

No comments: